Baner ROD Wielka Wieś

OPŁATY

OPŁATY za 2019 rok (OTWÓRZ)

 


OPŁATY za 2018 rok (OTWÓRZ)

OPŁATY za 2017 rok (OTWÓRZ)

OPŁATY za 2016 rok (OTWÓRZ)

W sprawie opłat należy się kontaktować ze skarbnikiem p. Markiem Szatanem tel. 600 387 648


Konto bankowe, na które należy wpłacać OPŁATY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM DZIAŁKI:

Nr konta: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001

W tytule przelewu należy podać rodzaj dokonywanej opłaty oraz jakiego okresu dotyczy.


Konto do dokonywania wpłat z tytułu realizacji inwestycji BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ oraz PODWYŻSZONEJ OPŁATY OGRODOWEJ (w przypadku nowych członków):

Nr konta: 43 8348 0003 0000 0100 4880 0004

Budowa kanalizacji:

I RATA – 1000 zł. (termin płatności – do 31.12.2015 r.)

II RATA – 1850 zł.(termin płatności 30.09. 2016 r.)


UWAGA !!!

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez Walne Zebranie ROD terminach, Zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.

(Podstawa prawna : Regulamin ROD, §18 – §20)