Baner ROD Wielka Wieś

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w ROD, składa się z 3 – 9 członków.  KR przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD, w tym finansowej. Kontrola może być przeprowadzona  z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej albo na wniosek prezydium okręgowego zarządu. Komisja rewizyjna bada i opiniuje roczne sprawozdanie zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD.

Wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania zarządu ROD i rocznego sprawozdania finansowego ROD komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD. Wyniki kontroli wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD. Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi ROD w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi.

Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin komisji rewizyjnych PZD uchwalany przez Krajową Komisję Rewizyjną.

(Opracowanie własne na podstawie Statutu PZD)