Baner ROD Wielka Wieś

WALNE ZEBRANIE

Walne zebranie jest najwyższym organem PZD w ROD.

Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu oraz prawo wybierania i bycia wybieranym do organów PZD ma każdy członek zwyczajny z danego ROD. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze,

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:

 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu ROD,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzanego przez zarząd ROD,
 • rozpatrzenie wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu ROD,
 • zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,
 • uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,
 • uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia,
 • podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,
 • podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD,
 • rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał

Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy ponadto:

 • uchwalenie programu działania ROD na okres kadencji,
 • udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu ROD za okres kadencji,
 • zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres kadencji,
 • ustalenie liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej w granicach przewidzianych w statucie,
 • wybór członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową).

  Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne walne zebranie, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.

(Opracowanie własne na podstawie Statutu PZD)